Záróvizsga

Tájékoztató a záróvizsgára vonatkozó legfontosabb tudnivalókról gépészmérnöki alapszak és mesterszak hallgatói számára. Az épületgépész specializáció hallgatói az Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék előírásai szerint záróvizsgáznak.

A 2023/2024-es tanév II. félévében a záróvizsga időpontjai

BSc és MSc képzés:

2024. június 18-19. (személyes jelenléttel)

Diplomaosztó időpontja: 2024. június 30. (vasárnap) 13 óra vagy 16 óra (a beosztás képzés szerint változhat)

A záróvizsgára jelentkezni a Neptun rendszerben kell az előzetesen kiküldött üzenet útmutatásai szerint!

Fontos!!! Miután a Hallgató jelentkezett záróvizsgára, végzős hallgatónak minősül és így a végzős szorgalmi és vizsgaidőszak dátumai érvényesek rá függetlenül attól, hogy esetleg van még nem utolsó féléves (14 hetes) tárgya. Nem utolsó féléves tárgy megléte esetén a Hallgató kötelessége az oktatóval egyeztetni arról, hogy az oktató méltányosságból hogyan engedélyezi a tárgy sikeres teljesítését az abszolutórium megszerzéséhez a végzős vizsgaidőszak alatt. A hallgató a 9. hetet követően is köteles a hagyományos tanrendet követve a kurzust látogatni az ismeretanyag elsajátítása érdekében. Amennyiben nem teljesíti a tárgy teljesítéséhez szükséges követelményeket a hallgató a végzős vizsgaidőszak lezárásáig, abban az esetben elveszíti a végzés státuszát, nem bocsájtható záróvizsgára. 

Aki jelentkezett záróvizsgára, de mégsem tud jönni, kérjük, mielőbb jelezze a Titkárságon és a Tanulmányi Osztályon is!

Fontos dátumok a záróvizsgázó hallgatókra vonatkozóan:

Szorgalmi időszak: 2024. február 12 – április 12. (9 hét)
Vizsgaidőszak: 2024. április 15 – május 17. (5 hét)*


Szakdolgozat/diplomamunka beadási határidő: 2024. május 15. (szerda) 12 óra

Próbavédés helyszíne és időpontja:  online, 2024. június 17. BSc: 8:00 óra; MSc: 12:00 óra
https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=6302 - belépési lehetőség: 2024.06.14-től

 

Záróvizsgáztatás menete

A záróvizsga beosztását és a vizsgabizottságok összetételét a vizsgák előtt közzétesszük. A záróvizsga bizottság elnökét a szakterület elismert külső és belső szakemberei közül – a Kari Tanács egyetértésével –, a dékán kéri fel és bízza meg. A záróvizsga bizottságot az elnökön kívül legalább két tag alkotja. A vizsgabizottságok száma a jelentkezők létszámától függ.

1. Próbavédés

  • Időpontja: a záróvizsgát megelező napon az előzetesen ismertetett bizottsági beosztás szerint.
  • Résztvevők: 1 fő bizottsági belső tag, 1 fő jegyző, a bizottságba beosztott hallgatók.
  • Tárgya: a hallgató előzetesen bemutatja a szakdolgozata/diplomamunkája prezentációját (5-6 perc), majd az észrevételek alapján elvégzési a javításokat és a végleges előadást benyújtja a jegyző utasítsa szerint.
  • A szakdolgozatot/diplomamunkát bemutató prezentáció formai és tartalmi részleteivel kapcsolatban a témavezető nyújt iránymutatást. Amennyiben a témavezető máshogy nem rendelkezik, a következő prezentációs sablon használatát javasoljuk a védés során: védés ppt minta

2. A szakmai záróvizsga bizottság előtti szóbeli vizsga, mely két részből áll:

  • szakdolgozat/diplomamunka megvédése kb. 10 perc időtartalomban (prezentáció a szakdolgozatról/diplomamunkáról, majd kérdésekre, észrevételekre adott válasz),
  • szóbeli vizsga a specializációjának megfelelő mintatanterv szerinti záróvizsgatárgyakból.
    A témakörök tételeit a hallgató a bizottság előtt húzza, majd kb. 20 perc felkészülési idő áll a rendelkezésére rövid vázlat készítésére, melyet a felelet követ kb. 20 percben.
  • A záróvizsga során a választható tárgyakból (amennyiben van záróvizsga tárgyak között választható tantárgy) a helyszínen kell választani, majd a tárgyból tételt húzni.

A szakdolgozat/diplomamunka védését és a szóbeli vizsgát ugyanazon a napon kell a hallgatónak teljesítenie!.

Záróvizsga tárgyak

Üzemeltető-karbantartó specializáció (BSc)

  Kötelező tárgy Választható tárgy I. Választható tárgy II.
2015. tanterv vagy korábbi Gépjavítás Üzemfenntartás Anyagmozgatás és robottechnika
2016. tanterv Gépjavítás Üzemfenntartás Anyagmozgatás és robottechnika
2017. tanterv Üzemeltetés és karbantartás Javítástechnológia Diagnosztika
2018., 2019., 2020., 2021. tanterv Üzemeltetés és karbantartás Diagnosztika és javítástechnológia -

Gépjárműtechnikai specializáció (BSc)

Járműipari folyamattervező specializáció (BSc)


Kihelyezett képzés Gépészmérnöki alapszak gépjárműtechnikai specializáció (BSc)

  Kötelező tárgy Választható tárgy I. Választható tárgy II.
2020. és 2021. tanterv Belsőégésű motorok Gépjármű elektronika és diagnosztika Gépjárművek erőátviteli berendezései

Termeléstámogató specializáció (MSc)

  Kötelező tárgy I. Kötelező tárgy II. Kötelező tárgy III.
2017 tavaszi kezdés tanterv Termelési rendszerek és folyamatok tárgycsoport (Anyagmozgató rendszerek tervezése, Termelési logisztika, Lean módszerek) Gyártórendszerek és gyártási folyamatok tárgycsoport (Gyártóberendezések, Gyártási folyamatok tervezése és minőségbiztosítása) Karbantartás és üzemeltetés tárgycsoport (Karbantartási és javítási technológiák, Diagnosztika és állapotfelügyelet)
 

3. Minősítés

A vizsgabizottság a szakdolgozatokat/diplomamunkákat és a vizsgán tanúsított felkészültséget a védések lezajlása után zárt ülésen értékeli és megállapítja a szakdolgozat osztályzatát, illetve az oklevél minősítését. Vitás esetekben a bizottsági elnök szava dönt. A záróvizsga befejezésekor a bizottság elnöke hirdeti ki az eredményeket.

Az oklevél jegyének kiszámítása

alapszak mesterszak
Jegy=(A+B+C)/3, ahol Jegy=(A+B)/2, ahol
A: a szigorlatok átlaga (Műszaki mechanika, Matematika), A: a záróvizsgatárgyak jegyeinek átlaga,
B: a záróvizsgán a 2 záróvizsgatárgyból szerzett jegyek átlaga, B: a diplomamunka védésének jegye.                                                  
C: a szakdolgozat védésének jegye.  

A kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következőképpen kell minősíteni

kiváló 4,81 – 5,00
jeles 4,51 – 4,80
3,51 – 4,50
közepes 2,51 – 3,50
elégséges 2,00 – 2,50

Kitüntetéses oklevelet kap az a hallgató, aki a záróvizsga minden tárgyából jeles eredményt ért el, diplomamunka és valamennyi szigorlati/alapvizsga/kiemelt kollokvium érdemjegye jeles, az összes többi vizsgájának és gyakorlati jegyének átlaga legalább 4,00, továbbá osztályzatai között közepesnél rosszabb nincs.

Sikertelen záróvizsga javítása
A záróvizsgát meg kell ismételni, ha a záróvizsga bármelyik része elégtelen, amire legkorábban a következő záróvizsga-időszakban kerülhet sor.

Az oklevél
A sikeres záróvizsga és az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követő 30 napon belül a Kar a hallgató számára az oklevelet kiállítja és kiadja a jogosult részére. Az oklevél Magyarország címerével ellátott közokirat, amely tanúsítja a tanulmányok sikeres elvégzését a gépészmérnöki alapszakon. Tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, OM-azonosítóját, az oklevél sorszámát, az oklevél tulajdonosának nevét, születésének helyét és idejét, a végzettségi szint, illetve az odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség, specializáció, képzési forma megnevezését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és napját. Tartalmaznia kell továbbá a felsőoktatási intézmény vezetőjének és a záróvizsga-bizottság elnökének eredeti aláírását, a felsőoktatási intézmény bélyegzőjének lenyomatát. A kiadott oklevelekről központi nyilvántartást vezet az egyetem. 

Az abszolutóriumról, a vizsgaidőszak végéig teljesítendő feladatokról, határidőkről, a Könyvtár felé való tartozás igazolásáról, a szaknyelvi követelmény dokumentálásáról, munkavédelmi oktatásról stb., tehát minden olyan ügyről, ami nem a szakkal kapcsolatos, de a diploma kiadásához szükséges intéznivaló, a Tanulmányi Osztály tud felvilágosítást adni!

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 13. 11:19