Szakmai gyakorlat

Tájékoztató gépészmérnöki alapszak üzemeltető-karbantartó, járműipari folyamattervező, gépjárműtechnikai, géptervező és anyagtechnológia specializációin teljesítendő szakmai gyakorlatról. Az épületgépész specializáció hallgatói az Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék előírásai szerint teljesítik a gyakorlatot.

A gépészmérnöki alapszakon nappali és levező tanulmányokat folytató hallgatók 6 hetes nyári szakmai gyakorlaton kötelesek részt venni a tantervben meghatározott időszakban. A szakmai gyakorlatot a Neptun tanulmányi rendszerben 2017-es tantervtől a gyakorlat nyári teljesítése előtt a tavaszi félévben kell felvenni. A szakmai gyakorlat teljesítése szükséges feltétele az abszolutórium megszerzésének.
Tantárgyfelelős: Somogyi Gyula, tanszéki mérnök (308. iroda)

A szakmai gyakorlat célja, kompetenciák

 • A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók – tanulmányaiknak megfelelő tevékenységet végző szervezetnél (vállalatnál, intézménynél) – megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a szakmai vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.
 • A szakmai gyakorlaton elsajátíthatóak, fejleszthetőek általános és szakmai kompetenciák.
  Általános kompetenciák: határidőre való pontos, precíz munkavégzés a feladatok jellegétől függően önállóan vagy együttműködési készséget tanúsítva csapatban, szakmai nyelvezetnek megfelelő kommunikáció.
  Szakmai kompetenciák: a tanulmányaik során szerzett szakmai ismereteik gyakorlatban történő alkalmazása, új ismeretek elsajátítása.)

Szakmai gyakorlatra alkalmas helyek

Szakmai gyakorlatra alkalmas helynek minősül minden olyan szervezet, intézmény, amelynek tevékenységi köre lehetővé teszi, hogy a hallgató jártasságot szerezzen specializációjának megfelelően a különböző gépek, berendezések, járművek, üzemegységek üzemeltetési feladatainak, javítási technológiáinak, telepítési és szervezési feladatainak, műszaki fejlesztéseinek területén.

A vállalatok listáját az oldal alján található.

A szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges dokumentumok

dokumentumok példányszám aláíró(k) beadási határidő  hogyan és kinek kell leadni
Fogadó nyilatkozat cég részéről aláírva!
/ felmentés benyújtása
1 példány

cég

2024. április 19. elektronikusan, Kalmárné Sitku Szandra (szandra.sitku@eng.unideb.hu)

Megállapodás
(a Kar tölti ki)

4 példány cég,
egyetem
2024. június 5. cég által aláírva György Ágnes (I. em. 109-es iroda) részére
Igazolás és teljesítmény értékelő lap 1 példány cég 2024. augusztus 18. cég részéről aláírva, elektronikusan pdf formátumban feltöltve
https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=12568
Szakmai gyakorlat beszámoló minta 1 példány cég által lektorálva,
hallgató által aláírva
2024. augusztus 18. elektronikusan pdf formátumban feltöltve
https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=12568

A szakmai gyakorlati helyet biztosító cég és az egyetem között 6 hetes gyakorlat esetén szerződést kell kötni. Amennyiben a hallgató a 6 hetet nem egybefüggően teljesíti, nincs szerződéskötési kötelezettség.

A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató felelőssége. Amennyiben a hallgató időben nem jelzi, hogy hol kívánja szakmai gyakorlatát letölteni, vagy nem kezdeményezi időben a Fogadó nyilatkozat és a Megállapodás előkészítését, illetve aláíratását, a szakfelelős nem köteles a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást elfogadni.

A szakmai gyakorlat teljesítése, illetve annak igazolása

A szakmai gyakorlat időtartama 6 hét. Az adott munkakör ellátása mellett minden hallgatónak 15-20 oldal terjedelmű dolgozatot kell készítenie a végzett munkához kapcsolódóan. A dolgozat témáját a munkaadóval kell egyeztetni és szorosan kell, hogy kapcsolódjon a hallgató által végzett tényleges munkához, az általa megismert gyakorlati feladatokhoz. Olyan témát célszerű választani, amelyből a későbbiekben TDK dolgozat vagy akár szakdolgozat is készíthető.

A nyári szakmai gyakorlat elvégzését mindenkinek igazoltatnia kell a Gépészmérnöki Tanszék honlapjáról letölthető nyomtatványon, amely egyben a gyakorlat értékelését is tartalmazza. (Igazolás és teljesítmény értékelő lap). Az igazolást a dolgozattal egy időben, külön kell feltölteni az eLearningbe.

Beadási határidő és módja: 2024. augusztus 18. elektronikusan a következő kurzusba pdf formátumban felöltve: https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=12568

Szakmai gyakorlat teljesítése felmentéssel

A tanulmányaikat duális képzési formában végzők, illetve azon levelező tagozatos hallgatók, akik főállású munkahelyükön releváns gyakorlatnak minősülő feladatkörben dolgoznak, fogadó nyilatkozat és munkáltatói igazolás benyújtásával kérvényezhetik a szakmai gyakorlatuk teljesítésének elfogadását.
A gépészmérnöki alapszak megkezdése előtt teljesített szakmai gyakorlat, időtartalmától függetlenül, 2020/2021-es tanévtől nem kerül beszámításra, ugyanis az alapképzés alatt szerzett releváns szakmai gyakorlat teljesítési helye és időtartalma az oklevél mellékletében feltüntetésre kerül.

A szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos tennivalók összegzése, határidők:

 • a hallgató felveszi a 6. félévben a Szakmai gyakorlat c. tárgyat.
 • a 6. félévben kapcsolatba lép azzal a céggel, intézménnyel, ahol a gyakorlatot tölteni szeretné, és amennyiben a vállalat fogadja, leadja a tanszéki titkárságon (304. iroda) a cég által aláírt Fogadó nyilatkozatot 1 példányban
 • az Egyetem elkészíti a Fogadó nyilatkozatban megadott adatok alapján a Megállapodást 4 példányban, melyet a vállalat részére aláírásra megküld, melyet 2024. június 5-ig vissza kell juttatni György Ágnes részére (107-es iroda)
 • a Hallgató a nyári szünetben teljesíti az előírt 6 hét gyakorlati időt,
 • a gyakorlat végén gondoskodik a gyakorlat teljesítését igazoló nyomtatvány aláíratásáról a cég részéről (Igazolás és teljesítmény értékelő lap), ezt az általa készített dolgozattal együtt  2024. augusztus 18-ig feltölti a következő kurzusba: https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=12568

Melyek a szakmai gyakorlatot végző hallgatók juttatásai?

A 2011. évi CCIV. felsőoktatásról szóló törvény, valamint a Kormány 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete alapján a felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely között együttműködési megállapodást kell kötni. Emellett a szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató, a szakmai gyakorlóhellyel, illetve iskolaszövetkezettel kötött (hallgatói) munkaszerződés (tagsági szerződés) alapján végezhet munkát és díjazás illeti meg, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka. Az Nftv. 44. § (3a) bekezdése alapján szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A hallgatót ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére.

Amennyiben a szakmai gyakorlóhely szervezet szakképzési hozzájárulási kötelezettségét gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal kívánja teljesíteni, akkor a csökkentő tétel számítását a 280/2011. (XII) Korm. rendelet határozza meg.

Előző években hallgatókat fogadó vállalatok:.

A szakmai gyakorlattal kapcsolatban felmerülő problémákkal, kérdésekkel forduljanak Somogyi Gyula tanszéki mérnökhöz (308. iroda, gyula.somogyi@eng.unideb.hu) vagy Kalmárné Sitku Szandra ügyvivő-szakértőhöz (304. iroda, szandra.sitku@eng.unideb.hu)!

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 06. 23:15