Szakmai gyakorlóhely biztosítása

Tájékoztató a szakmai gyakorlatról gépészmérnöki alapszakon (anyagtechnológiai, gépjárműtechnikai, géptervező, járműipari folyamattervező, üzemeltető-karbantartó specializáción), valamint gépészmérnöki mesterszakon. A gépészmérnöki alapszak épületgépész specializáció hallgatói az Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék előírásai szerint vesznek részt szakmai gyakorlaton.

Kapcsolattartó: Somogyi Gyula (gyula.somogyi@eng.unideb.hu)


Tanterv szerinti szakmai gyakorlat oka
A felsőoktatási törvény rendelkezései, illetve az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneteli követelményei (KKK) a végzéshez szükséges kritérium feltételként rögzítik a szakmai gyakorlat teljesítését.
Gépészmérnöki alapszak nappali és levelező tagozaton legalább 6 hét (240 munkaóra) 
Gépészmérnöki mesterszak nappali és levelező tagozaton legalább 4 hét (160 munkaóra) 


A szakmai gyakorlat célja
A hallgatók – a specializációjuknak megfelelő tevékenységet végző szervezetnél (vállalatnál, intézménynél) – megismerkedjenek a vállalati és szervezeti kultúrával, az ott folyó mérnöki tevékenységgel, bekapcsolódjanak a napi munkavégzésbe, ezáltal tapasztalatokat gyűjtsenek a tanulmányaikhoz kapcsolódó gyakorlati feladatokról a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.


Előnyök a szakmai gyakorlóhely számára
Az alapképzésen hat, a mesterképzésen négy hetes szakmai gyakorlat alatt a vállalatnak lehetősége nyílik a végzés előtt álló hallgatók kötelezettség nélküli, a vállalat preferenciái szerinti alaposabb megismerésére.  
Az időszak kiváló lehetőséget kínál a vállalatoknak a pályakezdő mérnökök akár hosszabb próbaidejének lerövidítésére, hiszen a még hallgatói jogviszonnyal rendelkező jelölt szakmai alkalmassága, képességei és készségei a gyakorlat során megmutatkozhatnak és kölcsönös megelégedés esetén akár főállású alkalmazással zárulhat a szakmai gyakorlat.

Másrészt a hallgatók a vállaltnál felmerülő egyes mérnöki problémák megoldásához is érdemben hozzájárulhatnak. Mindkét fél számára kölcsönösen előnyös lehet, ha a hallgatót olyan feladat elvégzésével bízzák meg, amelyet a gyakorlati ideje alatt "terepmunkaként" végezhet, majd az egyetemre visszatérve TDK dolgozat / szakdolgozat / diplomamunka formájában kidolgozhat a mérnöki problémafelvetésre megoldást kínálva.


A hallgatóktól elvárható szaktudás
Az alapképzéses (BSc) hallgatók az oklevél megszerzésének küszöbén állnak, azaz a 7 félév időtartalmú képzésük 6. félévét végezték el, amikor javasoljuk számukra a szakmai gyakorlat megszerzését. Ismereteik tekintetében rendelkeznek a mérnöki alapozó tárgyak, illetve informatikai, műszaki tervezési, anyagtudományi, elektrotechnikai, mérés- és irányítástechnikai, géptani, gyártástechnológiai, általános műszaki ismeretekkel. Továbbá elsajátították a specializációjuknak megfelelő tárgyak ismeretanyagát is. Szakértelmüket tekintve a frissdiplomások számára testhezálló feladatkörrel lehet őket megbízni.

Választható specializációk:

A mesterképzéses (MSc) hallgatók termeléstámogató specializáción folytatják a tanulmányaikat, így alkalmasak termelési folyamatok, technológiák koncepciójának kidolgozására, modellezésére, tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására, továbbá irányítási, szervezési és innovációs feladatok ellátására. Képesek a korszerű és precíz termelés feltételeinek megteremtésére, minőségi folyamatok kialakítására (gyártási folyamatok fejlesztése és optimalizálása, valamint gyártást kiszolgáló eszközök, rendszerek tervezése és fejlesztése).


A szakmai gyakorlat dokumentumai

dokumentumok példányszám aláíró(k) beadási határidő  hogyan és kinek kell leadni
Fogadó nyilatkozat cég részéről aláírva! 1 példány

cég

2024. május 15. elektronikusan, Kalmárné Sitku Szandra (szandra.sitku@eng.unideb.hu)

Megállapodás minta
(a Kar tölti ki)

4 példány cég,
egyetem
2024. június 5. cég által aláírva György Ágnes (I. em. 107-es iroda) részére
Igazolás és teljesítmény értékelő lap 1 példány cég 2024. augusztus 18. cég részéről aláírva, elektronikusan pdf formátumban hallgató által feltöltve

A hallgatónak 15-20 oldal terjedelmű dolgozatot kell készítenie a szakmai gyakorlattal kapcsolatban a szakmai konzulens által lektorálva. A dolgozat főbb részei: a vállalat tényszerű bemutatása, a kijelölt feladat és annak lehetséges megoldási alternatívái, a választott megoldási metódus ismertetése heti bontásban képekkel, ábrákkal illusztrálva, az eredmények és tapasztalatok összegzése. 


Hallgatót megillető juttatások
A 2011. évi CCIV. felsőoktatásról szóló törvény, valamint a Kormány 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete alapján a felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely között a fogadónyilatkozat benyújtását követően együttműködési megállapodást kell kötni. Emellett a szakmai gyakorlatra kötelezett hallgató, a szakmai gyakorlóhellyel, illetve iskolaszövetkezettel kötött (hallgatói) munkaszerződés (tagsági szerződés) alapján végezhet munkát és díjazás illeti meg, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka. Az Nftv. 44. § (3a) bekezdése alapján szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A hallgatót ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére.

Az MSc szakmai gyakorlat esetén 4 hét időtartalomra nincs juttatási kötelezettség. A fogadónyilatkozat megküldése kötelező, viszont együttműködési megállapodást nem köteles kötni a cég az egyetemmel. Ugyanakkor a hallgatót ez esetben is csak munkaszerződéssel lehet foglalkoztatni.

Legutóbbi frissítés: 2024. 07. 10. 10:25